Privacy Statement UBecom

UBecom verwerkt persoonsgegevens van kandidaten en opdrachtgevers die opgenomen willen worden in onze database.
Wij verwerken deze persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze. Zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) vereist.
Dit betekent ook dat wij u met dit privacy statement op een volledige en duidelijke wijze willen informeren. Mocht u echter nog meer vragen hierover hebben, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen (zie hiervoor paragraaf 7).

 1. Welke persoonsgegevens wij verzamelen
  Van kandidaten kunnen wij de volgende gegevens verwerken: naam, contactgegevens, geboortedatum, geboorteplaats, taal, resumé, diploma/ certificaat, gegevens werkgever (naam, adres, BTW-nummer en KvK-nummer), paspoort en BSN nummer en contractgegevens.
  Van opdrachtgevers kunnen wij de volgende gegevens verwerken: naam, adres, contactgegevens, bedrijfsgegevens (naam, adres, BTW-nummer en KvK-nummer van zelfstandige dan wel werkgever), contractgegevens.

 2. Waarom wij persoonsgegevens verwerken en de rechtsgrond
  UBecom verwerkt persoonsgegevens van kandidaten en zelfstandigen voor zover noodzakelijk voor de levering van haar diensten, te weten aanname van projecten en levering van technical professionals die adviseren, implementeren en multidisciplinaire projecten begeleiden in de olie- en gasindustrie.
  Daarnaast verwerkt UBecom persoonsgegevens van kandidaten en zelfstandigen voor het contracteren en factureren met betrekking tot haar dienstverlening.
  UBecom bepaalt het doel van en de middelen voor deze verwerkingen van persoonsgegevens en is daarom verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7van de AVG.
  Voor deze verwerkingen doet UBecom een beroep op haar gerechtvaardigd belang om haar diensten te kunnen leveren en af te kunnen rekenen, in de zin van artikel 6lid 1 sub f van de AVG. Dat is anders als de dienstverlening plaatsvindt op grond van een overeenkomst met een kandidaat of zelfstandige die een natuurlijk persoon betreft. In dat laatste geval verwerkt UBecom de persoonsgegevens van die natuurlijke persoon voor de uitvoering van een overeenkomst, in de zin van artikel 6lid 1 sub b van de AVG.

 3. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
  Wij bewaren de gegevens om de betreffende kandidaat en of zelfstandige te identificeren voor de duur van maximaal 24 maanden. Contract- en factuurgegevens worden bewaard tot zeven jaar na het jaar waar de gegevens betrekking op hebben.

 4. Met wie wij de informatie delen
  De persoonsgegevens zijn inzichtelijk voor de werknemers van UBecom voor zover zij dat nodig hebben voor werkzaamheden in het kader van de UBecom dienstverlening. Deze werknemers zijn contractueel gebonden aan geheimhouding. Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor de dienstverlening. Zo gebruikt UBecom IT-dienstverleners, waarmee zij overeenkomsten is aangegaan die waarborgen dat zij op een zorgvuldige wijze met uw persoonsgegevens omgaan. Deze in Nederland gevestigde IT-dienstverleners ondersteunen bij het aanbieden van een online selectie platform en het voeren van de financiële administratie. Uw gegevens worden niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, zodat, op grond van de AVG, eenzelfde bescherming van uw persoonsgegevens wordt geboden.

 5. Hoe we uw informatie beveiligen
  Om uw persoonsgegevens te beschermen hebben wij – gezien de aard van de verwerking en de aard van de persoonsgegevens – passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Voor zover wij derden – zoals genoemd in paragraaf 4 – gegevens voor ons laten verwerken, zijn zij ook gehouden om deze maatregelen te nemen.
 6. Wat uw rechten zijn
  U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die hierna worden beschreven. Voor alle duidelijkheid, niet alle rechten hoeven voor u van toepassing te zijnen. Wij zullen uw verzoek te allen tijde beoordelen, zoals de wet dit voorschrijft. Als u hier meer over wil weten. Of gebruik van een recht wil maken, dan kunt u contact met ons opnemen zoals te vinden in paragraaf 7.
  A. Recht van inzage. U heeft het recht te weten welke informatie wij van u verwerken en waarom.
  B. Recht op verbetering. Indien u denkt dat de informatie die wij van u verwerken onjuist is, zoals bijvoorbeeld een spelfout in uw naam of een verkeerde geboortedatum, dan kunt u ons vragen dat te corrigeren.
  C. Recht op gegevensverwijdering. Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen.
  D. Recht om gegevensverwerking te beperken.  In bepaalde situaties heeft u het recht om de gegevensverwerking te bepreken. Dit betekent dat wij de gegevens nog wel bewaren maar geen andere verwerking meer uitvoeren. Bijvoorbeeld als u meent dat de gegevens onjuist zijn.
  De gegevensverwerking wordt dan beperkt tot wij de juistheid van de gegevens hebben beoordeeld.
  E. Recht op data portabiliteit. Onder bepaalde voorwaarden kunt u ons vragen de informatie die wij van u verwerken in elektronische vorm ter beschikking te stellen.
  F. Recht op bezwaar. U kunt in verband met uw specifieke situatie bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
  G. Recht op het indienen van een klacht. Indien u meent dat wij uw persoonsgegevens niet op een rechtmatige wijze verwerken dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

 7. Hoe u contact met ons kunt opnemen
  U kunt contact met ons opnemen door te schrijven naar UBecom, De Fruittuinen 26, (2132 NZ) Hoofddorp of een email te sturen naar info@ubecom.nl
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

%d bloggers liken dit: